گاراژ
روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو

روانشناسی رنگ و انتخاب خودرو

رنگ به منزله ی کیفیت مهم اجسام، می تواند از طریق تغییرهای هیجان های افراد چگونگی انتخاب خودرو و نیز بازارفروش آن را تحت تاثیر قرار دهد. مرور پیشینه مطالعاتی بیانگر تاثیر ناهشیار رنگ بر زندگی و متاثر بودن آن از ویژگی های فرهنگی است. در این پژوهش نسبت به تولید خودروهای شخصی با رنگ […]